Бісікало Олег Володимирович

Публікації

СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць

Бісікала Олега Володимировича

 

п/п

Назва

Характер робо­ти

Вихідні дані

Обсяг

(у сторінках)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації

1.     

Об одном подходе к построению информационной базы систем оперативного управления приборостроительного производства.

Рук.

Винница, 1990.

Деп. в УкрНИИНТИ. 12.03.91. 320 - Ук.91.

13 с.

Литвинов М.Л.

2.     

Система принятия решений в области оперативного управления производственными процессами.

Рук.

Винница, 1990.

Деп. в УкрНИИНТИ. 12.03.91. 319 - Ук.91.

23 с.

 

3.     

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Теорія систем" для студентів спеціальностей 7050202, 7050106.

Друк.

Вінниця, ВДСГІ, 1997.

52 c.

Данилюк Ю.С., Роботько С.Ф., Ільницький М.П.

4.     

Методичні рекомендації щодо створення електронних посібників: з досвіду роботи.

Друк.

Київ: Наукметодцентр аграрної освіти Мінагрополітики України, 2004.

35 с.

Ільїн В.В., Швиденко М.З., Пастушенко М.М.

5.     

Дидактичні та технологічні вимоги до програми-оболонки для підготовки та використання електронних навчальних посібників.

Друк.

Дидактичні та технологічні вимоги до програми-оболонки (239,57kb)

Київ: Аграрна освіта, 2004.

20 с.

Ільїн В.В., Теплюк В.М

6.     

Концепція проектування електронного навчального посібника.

Друк.

Наука і методика 2005 - Концепція проектування електронного посібника (223,84kb)

Наука і методика. – 2005. – № 3.

С. 73– 78.

 

7.     

Дистанційний навчальний процес як об’єкт системного аналізу.

Друк.

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2005. – № 2.

С. 78– 83.

 

8.     

Характеристика і формальна оцінка переваг дистанційної форми навчання.

Друк.

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2005. – № 2 (10).

С. 5–12.

Бурденюк І.І.

9.     

Можливості комп'ютерних комунікацій при дистанційній формі навчання на основі Іnternet-технологій.

Друк.

Зб. наук. праць Вінницького державного аграрного університету (Серія “Технічні науки”). – 2006.

С. 147–157.

Бурденюк І.І.

10.  

Визначення результатів тестового контролю засобами нелінійних спискових структур.

Друк.

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – № 2 (6).

С. 152–155.

 

11.  

Принципи побудови бази знань експертної системи в галузі приладобудування.

Друк.

Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси, 2006. – СПЕЦВИПУСК-2006.

С. 12–14.

 

12.  

Асоціативний пошук інформації в межах моделі образного мислення людини.

Друк.

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. – № 1 (8).

С. 248–252.

 

13.  

The Approach to Automation of Designing Knowledge Base in the Device-Making Industry.

Друк.

Proc. of IEEE East-West Design & Test Workshop. EWDTW’06, (Sochi, 15–19 September 2006). – Sochi, Russia, 2006.

С. 440–442.

 

14.  

Дослідження простору асоціативних пар в контексті бази знань електронного підручника.

Друк.

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2006. – № 2 (28).

С. 109–113.

 

15.  

Проектування електронного підручника на основі формалізації пізнавальної діяльності людини.

Друк.

Перспективні технології навчання та освітні простори: зб. наук. праць. – Київ: МННЦ ІТіС, 2007. – Вип. 1.

С. 179–190.

 

16.  

Структура блоку пам’яті на основі моделі образного мислення людини.

Друк.

Искусственный интеллект. – 2007. – № 3.

С. 461–468.

 

17.  

The Determination of Results of Knowledge Test Control by Means of the Hierarchic Structures.

Друк.

Proc. of IEEE East-West Design & Test Symposium. EWDTS’07, (Yerevan, 7–10 September 2007). – Yerevan, Armenia.

С. 585588.

Tadevosyan R.G.

18.  

Конструювання образу-рішення для моделі інтелектуального управління.

Друк.

Системні технології: регіональний міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2008. –  Вип. 3 (56). – Т. 2.

С. 123–128.

 

19.  

Методика побудови тезауруса навчальної системи на основі моделі образного мислення.

Друк.

Искусственный интеллект. – 2008. – № 4.

С. 730735.

 

20.  

Реалізація модульно-рейтингової системи у вигляді додатку до бази даних.

Друк.

Наука і методика. – 2008. – № 14.

С. 4249.

 

21.  

Орієнтувальний рефлекс як задача моделювання образного механізму оперативної пам’яті людини.

Друк.

Бионика интеллекта. – 2008. – № 2 (69).

С. 89–94.

 

22.  

Класифікація образного пошуку та моделювання інсайту.

Друк.

Вісник СумДУ (Серія “Технічні науки”). – 2008. – № 2.

С. 53–59.

 

23.  

Концептуальні основи моделювання образного мислення людини.

Друк.

Монографія 2008 (1,00Mb)

Вінниця: ПП Балюк І.Б., ВДАУ, 2009.

163 с.

 

24.  

Комплекс інфологічного моделювання образного мислення людини.

Друк.

Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 2/2 (38).

C. 14–17.

 

25.  

Формалізація образної пам’яті людини у вигляді графа.

Друк.

Бионика интеллекта. – 2009. – № 1 (70).

С. 127–131.

 

26.  

Ассоциативный поиск для задач обучения на основе электронного тезауруса образов.

Друк.

Управляющие системы и машины. – 2009. – № 2.

С. 28–33.

 

27.  

Субъективная единица смысла образных конструкцій.

Друк.

Nauka: teoria i praktyka – 2009: мaterialy V miedzynar. naukowi-praktycznej konf., (Przemysl, 7–15 sierpnia 2009). – Przemysl: Nauka i studia, 2009. – Vol. 6.

С. 9–12.

 

28.  

Представлення пізнавальної діяльності на основі інфологічної моделі образного мислення людини.

Електронний ресурс

Представлення пізнавальної діяльності на основі інфологічної моделі образного мислення людини (387,86kb)

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2009. – № 1 (17).

C. 90–97.

 

29.  

Побудова ланцюга образів у межах моделі асоціативного образного мислення

Електронний ресурс

Наукові праці Вінницького національного технічного університету: електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 2.

С. 1–8.

 

30.  

Моделювання складових парадигматичної будови мови.

Друк.

Искусственный интеллект. – 2009. – № 4.

С. 188–194.

 

31.  

Аксіоматизація простору сенсу образних конструкцій.

Друк.

Зб. наук. праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2009. – Вип. 20.

C. 121127.

Квєтний Р.Н.

32.  

Представлення асоціативної мережі образів за допомогою графів.

Друк.

Вісник Держ. ун-ту ”Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 650.

С. 73–80.

Тадевосян Р.Г.

33.  

Інфологічний підхід до моделювання образного мислення людини.

Друк.

Вісник СумДУ (Серія “Технічні науки”). – 2009. – № 2.

С. 15–20.

 

34.  

Концептуальне поєднання понять образного мислення та мовленнєвої діяльності.

Друк.

Концептуальне поєднання понять образного мислення та мовленнєвої діяльності (306,88kb)

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2010. – № 1(17).

С. 72–77.

 

35.  

Розробка програмної оболонки для створення електронних підручників з розширеними дидактичними можливостями.

Друк.

Звіт про НДР (заключний), № д.р. 0110U004301, інв. № 0210U007657. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2010.

40 c.

Богач І.В., Кравчук І.А.

36.  

Морфологічний аналіз слова на основі асоціативно-статистичного підходу.

Друк.

Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2010. – № 3.

С. 132–135.

 Квєтний Р.Н.,  Кравчук І.А.

37.  

Використання морфологічного аналізу в задачах дистанційної освіти.

Друк.

Системні технології: регіональний міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2011. –  Вип. 4 (75).

С. 41–47.

Кравчук І.А.

38.  

Концептуальні алгоритми виокремлення морфем для реалізації інформаційної технології обробки природномовних текстів.

Друк.

Концептуальні алгоритми виокремлення морфем для реалізації інформаційної технології (231,50kb)

Системи обробки інформації. – Харків, ХУПС, 2011. –  Вип. 3 (93).

С. 7–9.

Кравчук І.А.

39.  

Формальна теорія та модель комутативної напівгрупи образних конструкцій

Друк.

Математичні машини і системи. – 2011. – № 4.

 

С. 39–47.

Тадевосян Р.Г.

40.  

Онтогенетичний метод побудови нечіткого відношення сенсу

Друк.

Штучний інтелект. – 2011. – № 1.

С. 134–140.

 

41.  

Formalization of semantic network of image constructions in electronic content

Електронний ресурс

Formalization of semantic network of image constructions (288,93kb)

Cornell University Library (Computer Science, Computation and Language), arXiv: 1201.1192v1. – January 2012.

4 р.

Kravchuk І.

42.  

Визначення сенсу текстової інформації на основі моделі розповсюдження обмежень

Електронний ресурс

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2012. № 1.

С. 9396.

Квєтний Р.Н., Назаров І.О.

43.  

Формалізація понять мовного образу та образного сенсу природно-мовних конструкцій

Друк.

Математичні машини і системи. – 2012. – № 2.

С. 70–73.

 

44.  

Образний аналіз текстової інформації з Wikipedia

Друк.

Образний аналіз текстової інформації з WIKIPEDIA (689,51kb)

Вісник інженерної академії України. – 2012. – № 2.

С. 52–56.

Назаров І.О.

45.  

Morphological analysis of input information in intelligent robotic systems

Друк.

Aviation in the XXI-st Century: Proceedings of the fifth world congress, September 25-27, 2012, Vol. 1. – Kyiv, 2012.

Pp. 1.9.54–1.9.56.

Kvetny R.N., Osmolovsky O.I., Kravchuk I.A.

46.  

Methods of obtaining knowledge from natural language texts

Друк.

Obtaining knowledge from natural language texts / O.V. Bisikalo, I.A. Kravchuk // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2012: Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 listopada 2012 roku, Vol. 19. – Przemyśl, 2012.

Str. 3-5.

Kravchuk I.A.

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації

47.  

Порівняльний огляд стандартів електронного навчання

Друк.

Системні технології: регіональний міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2013. –  Вип. 4 (87).

С. 146–156.

Кравчук І.А.

48.  

Концептуальна модель системи образного аналізу і синтезу природно-мовних конструкцій

Друк.

Концептуальна модель системи образного аналізу і синтезу природно-мовних конструкцій (162,53kb)

Математичні машини і системи. – 2013. – № 2.

С. 184187.

49.  

Формальні методи образного аналізу та синтезу природно-мовних конструкцій : монографія

Друк.

Монографія 2013 (527,97kb)

Вінниця : ВНТУ, 2013.

316 с.

50.  

Огляд методів автоматичного анотування текстів

Електронний

ресурс

Огляд методів автоматичного анотування текстів (274,66kb)

Наукові праці Вінницького національного технічного університету : електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 2.

С. 1–6.

Назаров І.О.

51.  

Застосування нечіткої логіки для визначення сили зв’язку між мовними образами

Друк.

Застосування нечіткої логіки для визначення (347,95kb)

Штучний інтелект. – 2013. – № 3.

С. 109113.

Кириленко Г.О.

52.  

Метод пошуку на основі образної індексації фолксономічних ознак графічних файлів

Друк.

МЕТОД ПОШУКУ НА ОСНОВІ ОБРАЗНОЇ ІНДЕКСАЦІЇ (855,39kb)

Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2012: Зб. Наук. пр. / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд; редкол.: В.А. Широков [та ін.]. – К. : УМІФ, 2013.

С. 37–53.

53.  

Automation of сourse сontent сonstruction

Друк.

AUTOMATION OF СOURSE СONTENT СONSTRUCTION (93,54kb)

Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – Выпуск 3. Том 6. – ЦИТ: 313-0895.

С. 33-38.

Kravchuk I.

54.  

Search Method Based on Figurative Indexation of Folksonomic Features of Graphic Files

Друк.

Search Method Based On Figurative Indexation of Folksonomic Features of Graphic Files (330,71kb)

TEM Journal. – 2013. – № 2(4).

 

P. 297304.

Yarovenko А., Kravchuk I., Nazarov I.

55.  

Формальне введення образного рівня до традиційної лінгвістичної тріади морфологіясинтаксиссемантика 

Друк.

ФОРМАЛЬНЕ ВВЕДЕННЯ ОБРАЗНОГО РІВНЯ (401,29kb)

Бионика интеллекта. – 2013. – № 2 (81).

С. 27–30.

Богач І.В.

56.  

Поддержка ограниченных типов диалога на основе формальной теории

Друк.

ПОДДЕРЖКА ОГРАНИЧЕННЫХ ТИПОВ ДИАЛОГА (483,56kb)

Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control Problems, Vol. XXXIII, No.6, 2013.

С. 6–15.

57.  

Модель формальной теории в виде коммутативной полугруппы образных конструкций

Друк.

МОДЕЛЬ ФОРМАЛЬНОЙ ТЕОРИИ В ВИДЕ КОММУТАТИВНОЙ (426,34kb)

Проблемы машиностроения. – Харьков, 2013. – Вип. 6 (16).

С. 24-30.

Кравчук И.,  Кириленко А.

58.  

Support for Interactive Features of E-learning Content Based on the Formal Theory

Друк.

Support for interactive features of e-Learning (472,13kb)

Journal of Applied Computer Science & Mathematics. - Romania, Suceava, 2014. - No. 16 (8).

P. 9-15.

Irina Kravchuk

59.

Автоматичне анотування текстів на основі мовних образів

Друк.

Автоматичне анотування текстів (514,74kb)

Кібернетичне управління та інформаційні технології. – 2014. – № 1.

С. 46–51.

Назаров І.О.

60.

Метод формального визначення якості допису на спеціалізованих сайтах

Друк.

Метод формального визначення якості допису на спеціалізованих сайтах (149,45kb)

Вісник Нац. ун-ту ”Львівська політехніка”: Інформаційні системи та мережі. – 2014. – № 805.

С. 47–51.

Кириленко Г.О.

61.

Порівняльний аналіз систем людино-машинної взаємодії

Друк.

Порівняльний аналіз систем людино-машинної взаємодії (240,10kb)

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2014. – № 3(31).

С. 21–24.

Лісовенко А.І.

62.

Метод визначення ключових слів англомовного тексту на основі DKPro Core

Друк.

Метод визначення ключових слів англомовного тексту на основі DKPro Core (149,69kb)

Технологический аудит и резервы производства: Информационные технологии. – 2015. – Том 1, № 2(21).

С. 26–30.

Яхимович О.В.

63. Post quality accessing algorithm Друк. Nauka i studia. – 2014. – NR 16 (126). С. 30-34. Kyrylenko H.
64. Визначення змістовних ознак тексту на основі аналізу зв’язків між лексичними одиницями

Друк.

Визначення змістовних ознак тексту (498,64kb)
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Х: НТУ «ХПІ», – 2015. – № 21 (1130). С.83–89. Лісовенко А.І., Яхимович О.В., Траченко С.С.
65. Аналіз складності задачі реферування тексту

Друк.

 

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : мат. статей 5-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 27-29 травня 2015 р.). Івано-Франківськ : Супрун В.П. – 2015. С.89–91. Богач І.В.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, позитивні рішення на винахід

1.  

Программа для расчета комплексной оценки состояния системы оперативно-производственного планирования

Друк.

Положительное решение Государственного Фонда алгоритмов и программ № 50910000281.- Зарегистрировано в УкрФАП под инв.№ П6401 от 29.03.91 на программное средство.

 

Литвинов М.Л., Вовченко В.Я., Шевченко Т.А.

2.  

Спосіб морфологічного аналізу на основі асоціативно-статистичного підходу до отримання знань

Друк.

Пат. 75250 Україна, МПК (2006.01) G06F 17/27. № u201205834; заявл. 14.05.2012; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.

4 с.

Кравчук І.А.

Основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності)

1.  

Методичні вказівки до викладання лабораторних робіт з курсу "Автоматизація проектування систем керування " для студентів інженерії спец. 2101 триступеневої підготовки спецiалiстiв з вищою iнж. освітою.

Друк.

Вінниця, ВПI, 1993.

60 с.

Дубіненко С.Б., Мудрий О.М.

2.  

Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму з дисципліни "Програмне забезпечення ЕОМ", частина 2: бази даних та СУБД (FoxPro 2.0) для студентів спеціальностей 70.50.202, 70.50.106.

Друк.

Вінниця, ВДСГІ, 1997.

98 с.

Паламарчук Є.А., Роботько С.Ф., Бісікало Д.В.

3.  

Навчально-методичний посібник “Керування базами даних Access”.

Друк.

Вінниця: ВДАУ, 2003.

75 c.

Паламарчук Є.А., Веселовська Н.Р.

4.  

Підготовка змісту електронних посібників: методичний посібник для науково-педагогічних працівників та викладачів аграрних вищих навчальних закладів

Друк.

К.: Наукметодцентр аграрної освіти, 2005.

40 c.

Ільїн В.В., Швиденко М.З., Пастушенко М.М.

5.  

Методичні вказівки по виконанню дипломної роботи студентами факультету економіки і підприємництва спеціальності "Економічна кібернетика" для освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”.

Друк.

Вінниця, ВДАУ, 2007.

3612 с.

Паламарчук Є.А., Черняк Н.І.

6.  

Лабораторний практикум з дисципліни “Теорія випадкових процесів”. Методичні вказівки для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” всіх форм навчання аграрних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Друк.

Вінниця, ВДАУ, 2007.

25 с.

Берник О.В., Яцковська Р.О.

7.  

Робоча професія „Оператор комп’ютерного набору”

Електронний

ресурс

Електронний навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ. – 2011.

57 c.

Кулик А.Я., Кривогубченко С.Г.